Allmänna och särskilda villkor

Mer information

Kontakta oss

Öppettider

Måndag

8:30 - 16:00

Tisdag

8:30 - 16:00

Onsdag

8:30 - 16:00

Torsdag

8:30 - 16:00

Fredag

8:30 - 16:00

Lördag

Stängt

Söndag

Stängt

Allmänna och särskilda villkor

1. Betalning av resans pris
Betalning av resans pris anges under rubriken särskilda villkor. Anmälnings avgift : Rehabresor Turkiet tar inga anmälnings avgifter.Anmällning av bokning är utan kostnader.

2.Reseförsäkring.

Resenären rekommenderas  att teckna reseförsäkring för resan.

Kliniken har inget ansvar för resenärer som saknar ett heltäckande försäkring som gäller under rehabilitering för oberäknade vårdbehov och olyckor samt tillkommande medicinska kostnader.

Avtalets ingående
Avtalet om bokning blir bindande för parterna när Rehabresor Turkiet skriftligen har bekräftat resenärens beställning efter flygbokningen..Resenärer är skyldigt att bekräfta lämnade uppgifter om resan spris (preliminärt pris enligt diagnos exklusive extra behandlingar) och att resenärerna har godkänt den.

Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser
Avbeställning av bokade resa ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Då kontoret hålls stängt ska avbokning ske till Rehabresor Turkiet via e-post info@rehabresorturkiet.se. Kunden ska därefter kontakta Rehabresor Turkiet så fort kontoret öppnas för att då bekräfta att Rehabresor Turkiet har mottagit avbeställningen. Det ålägges kunden att ansvara att Rehabresor Turkiet har mottagit avbeställningen.

Varje inte  ändring som företas av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.

 Reklamation
Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till vårdgivaren, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska ske på resmålet får att ge möjligheten att åtgärdas. Inga klagomål och reklamation handläggas av kliniken efter resans slut.

 Resenärens allmänna skyldigheter
Resenären själv ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass som gäller 6 månader till vid incheckningen och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum .Svensk medborgare behöver inga visum till Turkiet.

Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

Resenären ska omgående gå genom bekräftelse och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.
Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

OM MAN MISSAR FLYGET OCH INTE KAN VARA PÅ PLATS VID RÄTT DATUM OCH TID
Om man har beställt transport och inte befinner sig på flygplatsen vid avtalade tid får resenären betala själv för sin transport och ersättning för beställda transporten till hotellet.
Huvudresenär är den person som bokar resan. Huvudresenären är betalningsansvarig .  Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter så att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer. 

Pris och avtalade tjänster

Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar . Behandlingens paketpris är enligt diagnosen innan läkaren på plats har undersökt patienten och föreslagit standard rehabiliteringsprogram enligt diagnosen Extra behandlingar och tjänster kan läggas till priset efter överenskommelse.

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

Resenären och medföljare ska betala för boende och rehabiliterings paketet först efter undersökning och uppsättning av rehabiliterings programmet.Om man behöver lägga till någon behandling som inte ingår i programmet diskuteras det mellan patient och läkaren.Det betalas på plats till kliniken direkt.Man kan betala med kort,summan dras av som svenska kronor efter dagens valuta värde.

Flygresan ingår ej i paketpriset.Resenären själv står för flygresan och bokning av assistenter på flygplatser.

Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att hotellet fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av vårdgivare på plats.

Om det för en gruppresa kan ställas upp ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.
Arrangören ska resan  ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd.

SÄRSKILDA VILLKOR

Vårdgivarens särskilda villkor

Behandlings paket som står på sida är ett preliminärt pris efter ” Diagnosen”.

Först efter inskrivnings undersökning på kliniken kan läkaren göra en bedömning för en individuell och effektiv rehabiliterings plan som kan ge önskad resultat. Ibland kan man behöva extra behandlingar som är ej inräknad i rehabiliterings paketet efter undersökningen. För att nå bästa resultat får man överväga om man vill lägga till andra behandlingar i samråd med patient och anhöriga. Då skriver man en ny rehabiliteringsplan med tilläggsbehandlingar som skrives på av patienten. Kliniken lägger inte till eller tar bort en behandling utan skriftligt meddelande till patient eller anhöriga.

Kliniken har inget ansvar för resenärer som saknar ett heltäckande försäkring som gäller under rehabilitering för oberäknade vårdbehov och olyckor samt tillkommande medicinska kostnader.

Patienter som kan ej uttala sina behov och inte kan klara sig på egen hand måste skickas och lämnas av ansvarig anhörig som kan delta vid in och utskrivningen patient som anses kan ej klara sig ensamt under hem resan skickas ej i väg av kliniken tills anhöriga med eget ansvar hämtar honom.

Resenären och medföljare ska betala för boende och rehabiliterings paketet först efter undersökning och uppsättning av rehabiliterings programmet.Om man behöver lägga till någon behandling som inte ingår i programmet diskuteras det mellan patient och läkaren.Man kan betala med kort,summan dras av som svenska kronor efter dagens valuta värde.

För extra kostnader som inköp av medicin tillägg, lunch, extra mat och dryck beställd på hotellet och minibar eller annat för patienten antingen betala kontant eller lämna ett giltigt betalkorts nummer vid incheckning som debiteras endast vid behov och redovisas med kvitto vid utcheckning.

För att följa upp patienters rehabiliterings resultat filmas behandlingar som en del av journalen. Filmerna används inte i sociala medier utan patientens medgivande.

Patient assistenter som anlitas av hotellet är vårdpersonal med vård erfarenhet. Om man väljer egna assistenter står inte kliniken för fel behandling eller olyckor av deras vård.

Vid utcheckning måste alla kostnader för kliniken och hotellet var betald. Rättsliga åtgärder kan tas vid tvister av Nobel Medical Center som kan följas upp i Sverige av internationella advokater.

 Rehabresor Turkiet särskilda villkor

Patienten eller anhöriga har ansvar att vara delaktigt i planering av rehabiliteringar och lämna väsentliga hälsoinformation via tidigare medicinska journal och patienser allmännhälsotillstånd.

All information om behandlingar och boende är enligt hotell och kliniken och rehabresor Turkiet besiktningar och egna utredningar.

Rehabresor Turkiet via AKSA vård & hälsa är bara en representant för Nobel Medical Center och är inte ansvarig för juridiska tvister från patienten eller klinkerns sida

Vid fel i de avtalade tjänsterna, boende eller vården, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, anmäla den till vårdgivaren (klinikchefen eller hotellpersonal) för att ge dessa möjlighet att avhjälpas. Reklamation ska anmälas på resmålet. Inga klagomål handläggas i Sverige av Rehabresor Turkiet Alla tvister mellan Nobel Medical Center med patienter handläggas av deras internationella advokater och Turkiets ambassad. Patientens juridiska ärende ska vändas till Nobel Medical Centers advokater i Turkiet eller via ambassaden i Stockholm.