Allmänna och särskilda villkor

Mer information

Kontakta oss

Öppettider

Måndag

8:30 - 16:00

Tisdag

8:30 - 16:00

Onsdag

8:30 - 16:00

Torsdag

8:30 - 16:00

Fredag

8:30 - 16:00

Lördag

Stängt

Söndag

Stängt

Allmänna och särskilda villkor

De särskilda resevillkoren och SRF’s villkor för paketresor reglerar tillsammans med de speciella villkor som kan finnas för en viss resa, avtalet mellan resenärer och Rehabresor Turkiet. Med ”speciella villkor” avses de uppgifter som är publicerade vid tidpunkt för bokning för respektive resa eller som kund meddelats om innan bokning. Nedanstående paragrafers numrering hänför sig till paragraferna i SRF:s villkor. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de särskilda villkoren och SRF:s villkor är motstridiga gäller de särskilda villkoren.
SRF:s villkor följer efter denna text om de särskilda villkoren.

1.3.2 Betalning av resans pris
1.3.2 Betalning av resans pris anges under rubriken vårdgivarens särskilda villkor. Anmälnings avgift : Rehabresor Turkiet tar inga anmälnings avgifter.Anmällning av bokning är utan kostnader.
1.3.12 Muntliga löften
Muntliga löften av inbokande personal, av betydelse för resenären, ska vara noterade på bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.
1.3.13 Reseförsäkring. Resenären förbinder sig att teckna erforderliga reseförsäkring för resan. Vårdgivare kräver en heltäckande reseförsäkring som täcker hela behandlingsperioden.
1.3.14 Rehabresor Turkiet reserverar sig mot eventuella tryckfel.

1.4. Avtalets ingående
1.4.2. Avtalet om bokning blir bindande för parterna när Rehabresor Turkiet skriftligen har bekräftat resenärens beställning.Resenärer är skyldigt att bekräfta lämnade uppgifter om resan spris (preliminärt pris enligt diagnos exklusive extra behandlingar) och att resenärerna har godkänt och bekräftad allmänna och särskilda resevillkoren

 1. Avtalets upphörande
  3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser
  3.1.1 Avbeställning av bokade resa ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Då kontoret hålls stängt ska avbokning ske till Rehabresor Turkiet via e-post info@rehabresorturkiet.se. Kunden ska därefter kontakta Rehabresor Turkiet så fort kontoret öppnas för att då bekräfta att Rehabresor Turkiet har mottagit avbeställningen. Det ålägges kunden att ansvara att Rehabresor Turkiet har mottagit avbeställningen.
  3.5 Varje inte obetydlig ändring som företas av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.

4.1. Reklamation
4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till vårdgivaren, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska ske på resmålet får att ge möjligheten att åtgärdas. Inga klagomål och reklamation handläggas av Rehabresor Turkiet efter resans slut.

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR
Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa.
Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande eller särskilda villkor (se särskilda villkor ovan).

 1. Inledande bestämmelser
  1.1 Vad är en paketresa?
  1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av
  • • transport och
  • • inkvartering eller
  • • någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering
  Det gäller särskild pris för transport av rullstolar.
  1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter
1.2.1. Resenären själv ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass som gäller 6 månader till vid incheckningen och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.
1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, transportmedel etc.
1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.
1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.
1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet av bokning noga gå genom bekräftelse och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.
1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

OM MAN MISSAR FLYGET OCH INTE KAN VARA PÅ PLATS VID RÄTT DATUM OCH TID
1.2.10. Om man har beställt transport och inte befinner sig på flygplatsen vid avtalade tid får resenären betala själv för sin transport och ersättning för beställda transporten.
1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären.  Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter så att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer.
1.3. Pris och avtalade tjänster
1.3.1. *) Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan bokningen. Behandlingens paketpris är enligt diagnosen innan läkaren på plats har undersökt patienten och föreslagit standard rehabiliteringsprogram enligt diagnosen Extra behandlingar och tjänster kan läggas till priset efter överenskommelse.

1.3.2. *) Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. 1.3.3. *)

1.3.3. *) Flygresan ingår ej i paketpriset.Resenären själv står för flygresan och bokning av assistenter på flygplatser.  Rehab resor Turkiet ställs upp med hjälp av flygbokning och bokning av eventuella assistenter på flygplatser .

Resenären och medföljare ska betala för boende innan ankomst till hotellet. Betalningen görs till Rehabresors Turkiet angivna konto och kopian skickas till Rehabresor Turkiet innan ankomsten till hotellet.Resterande beloppet som avser rehabiliteringen betalas först efter att specialisten har undersökt patienten inför planeringen av rehabilitering.Det betalas på plats till kliniken direkt.

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.
1.3.6. Ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.
1.3.8. *) Om det för en gruppresa kan ställas upp ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.
1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd.

1.4. Avtalets ingående
1.4.1. *) Avtalet om bokning blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.4.2. *) Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet om bokning  blir bindande för parterna när resenären skriftligen har bekräfta beställning och godkänt avtalet om pris och villkor .
1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med punk 1.3.3. *), har arrangören rätt till lagliga åtgärder.

 1. Ändring av avtalet
  2.1. Prisändringar
  2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
  • • ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
  • • ändringar i skatter, eller avgifter för vissa tjänster
  • • ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för
  paketresan.
  2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.
  2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.
  2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.
  2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa
2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. (Det gäller resor exklusive flyg)
2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Här utöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående
2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa
2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har skyldighet att meddela arrangören.
2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan på grund av vissa oväntade ändringar på resekortet som kan påverka resan så att den inte kan genomföra resan enligt avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom. V
2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.
2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.
2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon  häva avtalet och få tillbaka hela det belopp som han/hon betalat enligt avtalet, eller delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.
2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska  prisskillnaden meddelas till resenären.
2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa
2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.

Kontroll, 
3. Avtalets upphörande
3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser
3.1.1. *) Resenärens avbeställning av bokning ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.
3.1.2. *) Resenären har rätt att avbeställa bokning innan avresan och innan betalningen har skett.

SÄRSKILDA VILLKOR
De särskilda resevillkoren och SRF:s villkor för paketresor reglerar tillsammans med de speciella villkor som kan finnas för en viss resa, avtalet mellan resenärer och Rehabresor Turkiet. Med ”speciella villkor” avses de uppgifter som är publicerade vid tidpunkt för bokning för respektive resa eller som kund meddelats om innan bokning. Nedanstående paragrafers numrering hänför sig till paragraferna i SRF:s villkor. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de särskilda villkoren och SRF:s villkor är motstridiga gäller de särskilda villkoren.
SRF:s villkor följer efter denna text om de särskilda villkoren.

Vårdgivarens särskilda villkor

Behandlings paket som står på sida är ett preliminärt pris efter ” Diagnosen”

Först efter inskrivnings undersökning på kliniken kan läkaren göra en bedömning för en individuell och effektiv rehabiliterings plan som kan ge önskad resultat. Ibland kan man behöva extra behandlingar som är ej inräknad i rehabiliterings paketet efter undersökningen. För att nå bästa resultat får man överväga om man vill lägga till andra behandlingar i samråd med patient och anhöriga. Då skriver man en ny rehabiliteringsplan med tilläggsbehandlingar som skrives på av patienten. Kliniken lägger inte till eller tar bort en behandling utan skriftligt meddelande till patient eller anhöriga.

Kliniken har inget ansvar för resenärer som saknar ett heltäckande försäkring som gäller under rehabilitering för oberäknade vårdbehov och olyckor samt tillkommande medicinska kostnader.

Patienter som kan ej uttala sina behov och inte kan klara sig på egen hand måste skickas och lämnas av ansvarig anhörig som kan delta vid in och utskrivningen patient som anses kan ej klara sig ensamt under hem resan skickas ej i väg av kliniken tills anhöriga med eget ansvar hämtar honom.

Resenären och medföljare ska betala för boende innan ankomst till hotellet. Betalningen görs till Rehabresors Turkiet angivna konto och kopian skickas till Rehabresor Turkiet innan ankomsten till hotellet.Resterande beloppet som avser rehabiliteringen betalas först efter att specialisten har undersökt patienten inför planeringen av rehabilitering.Det betalas på plats till kliniken direkt.

För extra kostnader som inköp av medicin tillägg, lunch, extra mat och dryck beställd på hotellet och minibar eller annat för patienten antingen betala kontant eller lämna ett giltigt betalkorts nummer vid incheckning som debiteras endast vid behov och redovisas med kvitto vid utcheckning.

För att följa upp patienters rehabiliterings resultat filmas behandlingar som en del av journalen. Filmerna används inte i sociala medier utan patientens medgivande.

Patient assistenter som anlitas av hotellet är vårdpersonal med vård erfarenhet. Om man väljer egna assistenter står inte kliniken för fel behandling eller olyckor av deras vård.

Vid utcheckning måste alla kostnader för kliniken och hotellet var betald. Rättsliga åtgärder kan tas vid tvister av Nobel Medical Center som kan följas upp i Sverige av internationella advokater.

 Rehabresor Turkiet särskilda villkor

Patienten eller anhöriga har ansvar att vara delaktigt i planering av rehabiliteringar och lämna väsentliga hälsoinformation via tidigare medicinska journal och patienser allmännhälsotillstånd.

All information om behandlingar och boende är enligt hotell och kliniken och rehabresor Turkiet besiktningar och egna utredningar.

Rehabresor Turkiet via AKSA vård & hälsa är bara en representant för Nobel Medical Center och är inte ansvarig för juridiska tvister från patienten eller klinkerns sida

Vid fel i de avtalade tjänsterna, boende eller vården, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, anmäla den till vårdgivaren (klinikchefen eller hotellpersonal) för att ge dessa möjlighet att avhjälpas. Reklamation ska anmälas på resmålet. Inga klagomål handläggas i Sverige av Rehabresor Turkiet Alla tvister mellan Nobel Medical Center med patienter handläggas av deras internationella advokater och Turkiets ambassad. Patientens juridiska ärende ska vändas till Nobel Medical Centers advokater i Turkiet eller via ambassaden i Stockholm.